.

نیلینگ، انکراژ و استرند

نیلینگ، انکراژ و استرند

كاربرد معمول روش مهاري (استفاده از انکراژ براي پايدارسازي) در پروژه هاي بزرگراهي و براي پايدارسازي خاكبرداريها و شيبها بوده است .ولي امروزه به صورت روز افزون در پايدارسازي ديواره خاكبرداريها درمحيطهاي شهري نيز مورد استفاده قرار ميگيرد .در اين روش پس از حفر گمانه و جايگذاري مهاري، بخشي از انتهاي گمانه تزريق گرديده و مهارها با جك كشيده ميشوند.تفاوت اصلي سيستم انکراژ و نيلينگ خاك در اين است كه نيروي پيش تنيدگي خاصي در سيستم نيلينگ اعمال نميشود و حركت توده خاك است كه موجب ايجاد نيرو در ميخها ميشود ولي درسيستم مهاري به دليل پيش تنيدگي مهارها، قبل از حركت توده خاك نيروي بزرگي وجود دارد كه سبب كاهش قابل توجه تغيير شكلها ميشود.

انکراژ و اجزای آن :

اجزاي اصلي در پايدارسازي با استفاده از مهار(انکراژ) به قرار زير ميباشد:

۱٫ استرند :كابل تنيده شده از چند رشته مفتول فولادي ميباشد .اين مفتول هاي فولادي داراي مقاومت بالا (حدود ۱۸۶۰ مگاپاسكال) ميباشند .ميتوان به جاي استرند از فولاد نيز استفاده نمود كه در اين حالت نيروي پيش تنيدگي قابل اعمال با توجه به مقاوت پايين تر فولاد( حدود ۴۰۰ مگاپاسكال) نسبت به انکراژ كمتر ميباشد.استفده از استرند يا فولاد با توجه به شرايط پروژه تعيين ميشود.

۲٫ فاصله نگهدار :براي دسته كردن چند رشته استرند در يك مهار و ثابت نگهداشتن آنها نسبت به يكديگر و رعايت حداقل فاصله مجاز بين رشته هاي استرند از فاصله نگهدارها استفاده ميشود.

۳٫ شلنگهاي تزريق :براي اطمينان از پر شدن گمانه با دوغاب در حين تزريق گمانه از يك يا چند شلنگ با طولي حداقل برابر با طول مهار استفاده ميشود.

۴٫ پكر :براي تزريق تحت فشار از پكر استفاده ميشود .دوخت هاي پكر بايد به گونه اي باشد كه تحمل فشارهاي تزريق را داشته باشد.آب بندي ابتدا و انتهاي پكر بايد فشار طول گيردار مهار، نشت اتفاق نيافتد. ِ به صورت مناسبي انجام گيرد تا در هنگام پركردن پكر توسط دوغاب و يا تزريق تحت

۵٫ غلاف استرند :به منظور جلوگيري از چسبيدن و درگير شدن استرندها به دوغاب و اطمينان از عدم انتقال نيروي مهار به خاك در طول آزاد، استرند در طول آزاد مهار در داخل غلاف نگهداشته ميشوند.

۶٫ سر انكر: سر انكر يك استوانه داراي چند سوراخ مخروطي شكل در قاعده آن ميباشد كه به منظور انتقال نيروي كششي مهار از استرند بر روي مهار در سر گمانه نصب ميشود.

۷٫ گوه: قطعات فولادي مخروطي شكل تو خالي كه در اطراف هر رشته استرند در داخل سوراخ سر انكر و به منظور قفل كردن استرند استفاده ميشود. لازم به ذكر است كه در صورت استفاده از ميگلرد به جاي استرند در انکراژ نياز به بعضي از اجزاي فوق نمي باشد.

انکراژ و جلوگیری از رانش خاک :

براي جلوگيري از رانش خاك ميتوان از شمعهاي فولادي نيز استفاده نمود .براي اجراي اين شمعها ابتدا عمليات حفاري چاه در فواصل ارائه شده توسط مهندس طراح انجام ميگيرد . عمق اين چاهها برابر با عمق گود به اضافه مقداري براي اجراي شمع بتني ميباشد .شمعهاي بتني براي تامين گيرداري پروفيل ها بوده و طول آن به ميزان ۲۵ تا ۳۵ درصد عمق گود، پايين تر از رقوم كف گود در نظر گرفته ميشود.پس از بتن ريزي در محل مورد نظر در انتهاي چاه حفر شده، شمعهاي فولادي در چاه قرار داده شده و به اين صورت شمع فولادي با انتهاي گيردار بوجود مي آيد.سپس ميتوان گودبرداري را به صورت مرحله به مرحله آغاز نمود.


کلمات کلیدی:

نیلینگ

انکراژ

استرند

پایدارسازی گود

گودبرداری

تحکیم دیواره های گود

تاریخ ایجاد: سه شنبه 27 آذر 1397
آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 28 آذر 1397
تعداد بازدید: 424

 
.