هیات مدیره

مدیر عامل و عضو هیات مدیره
 
تحصیلات:
 •  کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه تهران، 1366-1358
سابقه حرفه ای:
 • شرکت ساروج پی زمین، مدیر عامل، 1383-ادامه دارد
 • دانشکده فنی، دانشگاه تهران، عضو هیات علمی، 1369-ادامه دارد
 • شرکت خاک و سنگ، مدیرعامل، 1383-1378
 • شرکت خاک و سنگ، معاون اجرایی، 1378-1373
 • دانشکده فنی، دانشگاه تهران، معاونت دانشکده فنی، 1372-1369
 • دانشگاه تهران، عضو شورای پژوهشی دانشگاه، 1367-1366
 • جهاد دانشگاهی، مدیر پروژه، 1366-1366
 کارشناس دفتر فنی و عضو هیات مدیره
 
تحصیلات:
 • دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارشناسی ارشد مهندسی زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
سابقه حرفه ای:
 • شرکت ساروج پی زمین، کارشناس دفتر فنی، 1383-ادامه دارد
 • شرکت خاک و سنگ، سرپرست کارگاه پروژه سد گتوند، 1383
 • شرکت خاک و سنگ، سرپرست کارگاه پروژه سد گاوشان، 1383-1382
 • شرکت خاک و سنگ، معاون کارگاه پروژه سد سیوند، 1382
 • شرکت خاک و سنگ، سرپرست شیفت پروژه سد شیروان، 1382-1380
 کارشناس و عضو هیات مدیره
 
تحصیلات:
 • کارشناسی مهندسی زمین شناسی، دانشگاه تهران
سابقه حرفه ای:
 • شرکت ساروج پی زمین، کارشناس، 1383-ادامه دارد
 • شرکت خاک و سنگ، سرپرست کارگاه پروژه سد کوران بوزان، 1383-1380
 • شرکت خاک و سنگ، سرپرست کارگاه پروژه سد اکباتان، 1380-1380
 • شرکت خاک و سنگ، سرپرست کارگاه پروژه سد کارون 4، 1380-1379
 • شرکت خاک و سنگ، سرپرست کارگاه پروژه سد سازین، 1379-1378
 • شرکت خاک و سنگ، کادر فنی پروژه سد گتوند، 1378
 • شرکت خاک و سنگ، کادر فنی پروژه سد سیمره، 1378-1377
 • شرکت خاک و سنگ، سرپرست کارگاه پروژه سد درونگی، 1377-1376
 • شرکت خاک و سنگ، سرپرست کارگاه پروژه سد شیرین دره، 1376