گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

مراحل اداری اخذ رتبه 2 ابنیه توسط شرکت فنی مهندسی ساروج پی زمین در حال پیگیری بوده و به زودی دریافت خواهد شد.