.

مطالعات ژئوتکنیک و شناسایی های ژئوتکنیکی

مطالعات ژئوتکنیک و شناسایی های ژئوتکنیکی

بررسی ژئوتکنیکی از طریق تحلیل داده های بدست آمده از عملیات صحرایی و آزمون های آزمایشگاهی صورت می گیرد که در ادامه اشاره می گردد

فعالیت های صحرایی و آزمون های برجا

1- انجام بازدید های محلی و تعیین مشخصات کلی منطقه مورد مطالعه به لحاظ توپوگرافی ، وضعیت آب و هوا و نحوه ساخت و ساز

2- مطالعات صحرایی شامل حفر گمانه های شناسایی ، انجام آزمایش ها برجا مانند آزمایش نفوذ استاندارد (STP) ، آزمایش نفوذ مخلوط (CTP) ، آزمایش برش پره (Vane) ، پرسیومتر ، بارگذاری صفحه ، اندازه گیری نفوذپذیری (لوژان و لوفران) ، آزمایش ژئوفیزیک تعیین سرعت موج برسی (Down hole - Cross hole) 


کلمات کلیدی:

مطالعات ژئوتکنیک

شناسایی ژئوتکنیکی

مکانیک خاک

مکانیک سنگ

آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی

حفاری گمانه اکتشافی

نمونه گیری و کورگیری

تاریخ ایجاد: سه شنبه 13 آذر 1397
آخرین بروز رسانی: سه شنبه 13 آذر 1397
تعداد بازدید: 475

 
.